Vissza 

Hirdetmény
2012 / 62
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium
Kazinczy F. Gimnázium és Kollégium 9021 Győr, Eötvös tér 1.
Árubeszerzés Adásvétel
Nyílt
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2011.12.30 KÉ
15800000-6
2012/06/04/
8145/2012
2012/06/21/
Regionális/helyi szintű
Oktatás
Élelmezési nyersanyag beszerzése.
Tartalom letöltése PDF-ben

Tartalom:

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium
Postai cím: Eötvös tér 1.
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Németh Tibor igazgató
Telefon: +36 96526061
E-mail: nt@kazinczy.gyor.hu
Fax: +36 96316935
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
x Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Szállítási szerződés a Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium élelmiszer nyersanyag beszerzésére.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Kazinczy F. Gimnázium és Kollégium
9021 Győr, Eötvös tér 1.
NUTS-kód: HU221
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés a Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium élelmiszer nyersanyag beszerzésére jelen felhívás B. mellékletében és a dokumentációban meghatározott részletezés szerint.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6
További tárgyak:
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
igen
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
x valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
1. TERMÉKKÖR: GYORSFAGYASZTOTT TERMÉKEK: 8.310 kg
2. TERMÉKKÖR: TEJ, TEJTERMÉKEK: 2.100 kg, 6.330 liter, 20.600 db
3. TERMÉKKÖR: KENYÉR, FRISS PÉKSÜTEMÉNYEK: 4.000 kg, 41.000 db
4. TERMÉKKÖR: DARABOLT MARHAHÚS ÉS SERTÉSHÚSRÉSZ: 9.100 kg
5. TERMÉKKÖR: TÖLTÖTT HÚSTERMÉKEK (HENTESÁRU): 5.290 kg
6. TERMÉKKÖR: ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS DIÓFÉLÉK: 29.390 kg, 900 db
7. TERMÉKKÖR: TOJÁS: 35.000 db
8. TERMÉKKÖR: FRISS, DARABOLT BAROMFI: 3650 kg
9. TERMÉKKÖR: SZÁRAZÁRUK, BEFŐTTEK: 10.796 kg, 2.660 liter, 24.632 db
10. TERMÉKKÖR: CUKRÁSZATI TERMÉKEK: 17.900 db, 100 kg
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2012/08/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/06/30 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér mértéke az érintett áru kiskereskedelmi ellenértékének 1 %-a, hibás teljesítési kötbér a hibásan szállított áru kiskereskedelmi ellenértékének 5 %-a szerződéstervezetben foglaltak szerint valamint teljesítési biztosíték a nettó ajánlati ár összegének 5 %-a a Kbt.126. § (6) bekezdése a) pontja szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlatkérő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét az ajánlattételi dokumentációban rögzített feltételekkel, a teljesítésekről a teljesítés igazolását követően kiállított számlát a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Kbt. 130 § (1); (3); (5) és (6) be-kezdésében foglaltakra. A kifizetés az Art. 36/A. §-ának megfelelően történik.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
A közös ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság létrehozása nem követelmény.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, valamint nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alatt áll, vagy akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)- d) és f) pontokban meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 12.§ szerint kell nyilatkozatot benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban, valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)- d)és f) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá, továbbá a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a Kormányrendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő az ajánlatban köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint arról, hogy az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá. (Kbt. 58. § (3) bekezdés).
Az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)- d)és e) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá nem tartozást a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 10.§ szerint kell igazolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. Ajánlattevő(k) a Kbt. 55.§ (1) illetve a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14.§ (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi – a cégkivonatban szereplő pénzügyi intézménytől származó – az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapról szóló nyilatkozattal arról, hogy mióta vezeti számláját, bármelyik számláján volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorban állás; attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak
P.2. Az ajánlattevő(k)nek a Kbt. 55.§ (1) illetve a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje elmúlt 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója másolatának (mérleg és eredménykimutatás részek) benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a gazdasági szereplő beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható, úgy annak csatolása nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 14.b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdet meg működését, úgy a közbeszerzés tárgya (adott rész szerinti élelmiszer beszerzés)szerinti árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
A pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményeknek ajánlattevők más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet a közöttük fennálló jogi jellegtől függetlenül a Kbt. 55.§ (5) és (6) bekezdésében foglaltak alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő(k), ha megállapítható, hogy bármelyik a cégkivonatában szereplő számláján a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapon belül, 15 napot meghaladó időtartamú sorban állás volt.
P.2. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő(k), ha a mérleg szerinti eredménye az elmúlt három lezárt üzleti évek közül két egymást követő évben negatív volt. Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, úgy összesen 4. és 9. rész esetében nettó 400.000,- HUF, az 1., 2., 5. és 6. részek esetében nettó 300.000,- HUF, a 3., 7. és 8. részek esetében nettó 200.000,- HUF, míg a 10. rész esetében nettó 100.000,- HUF közbeszerzés tárgya (adott rész szerinti termék szállítása) szerinti árbevétellel kell rendelkeznie. (A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdés)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 55.§ (1) illetve a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 15.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján az alkalmassága megítéléséhez az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése a Kormányrendelet 16.§ (5) bekezdésében foglalt igazolási módon.
M.2. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 55.§ (1) illetve a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 15.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján az alkalmassága megítéléséhez a teljesítéshez szükséges szállító jármű - a részajánlat szerinti termékeknek megfelelő - alkalmasságára vonatkozó nyilatkozat és az érvényes forgalmi engedély becsatolása.
M.3. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 55.§ (1) illetve a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 15.§ (1) bekezdésének f) pontja alapján az alkalmassága megítéléséhez HACCP rendszer működtetésére vonatkozó minőségbiztosítási intézkedéseit, vagy egyéb, a HACCP-rendszer alkalmazást igazoló minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai csatolandók egyszerű másolatban.
A műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek ajánlattevők más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet a közöttük fennálló jogi jellegtől függetlenül a Kbt. 55.§ (5) és (6) bekezdésében foglaltak alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Műszaki, szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik:
M.1.az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 évben az ajánlat tárgyát képező részben megjelölt termékekre vonatkozó, részenként összesen az alábbi szerződéses értékű szállítási szerződéssel, amelyből 1 db legalább 6 hónap időtartamra vonatkozott:
1. rész esetében: nettó 3 millió Ft
2. rész esetében: nettó 4 millió Ft
3. rész esetében: nettó 2 millió Ft
4. rész esetében: nettó 7 millió Ft
5. rész esetében: nettó 3 millió Ft
6. rész esetében: nettó 4 millió Ft
7. rész esetében: nettó 1 millió Ft
8. rész esetében: nettó 2 millió Ft
9. rész esetében: nettó 5 millió Ft
10. rész esetében: nettó 500 eFt
M.2. teljesítéshez olyan járművel, amelynek van érvényes forgalmi engedélye és az 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 10. részek esetében a forgalmi engedély tartalmaz bejegyzést arra vonatkozóan, hogy a gépjármű alkalmas hűtést igénylő áruk szállítására.
M.3. HACCP-rendszer működtetésére vonatkozó minőségbiztosítási intézkedéssel, vagy egyéb, a HACCP-rendszer alkalmazást igazoló, azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/06/21 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 óra
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 15000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Banki átutalással teljesíthető Kazinczy F. Gimnázium és Kollégium OTP Banknál vezetett 11737007-16718036 számú számlájára utalással „Győr, Kazinczy F. Gimn. és Koll. részére élelmiszer nyersanyag beszerzés közbeszerzési eljárás” megjelöléssel. A fent megjelölt ellenérték az ÁFÁ-t nem tartalmazza.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2012/06/21 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2012/06/21 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra
Hely: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (9021 Győr, Városház tér 1.), Közbeszerzési Csoport,.fszt. 62-63.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő, az ajánlattevők, az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Dokumentáció beszerezhető a hirdetmény megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártát megelőző napig hétfőtől-csütörtökig 8-15 óra péntekenként 8-12 óra, valamint az ajánlattételi határidő lejártának napján 8-10 óra között az alábbi címen: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (9021 Győr, Városház tér 1.), Közbeszerzési Csoport, fszt. 62-63.
A Kbt. 50.§ (3) bekezdése alapján, ajánlattevői kérelemre a dokumentációt megküldi. A Kbt. 49.§ (6) bekezdésére tekintettel a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vennie.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
P.1.,P.2.,M.1.M.2., M.3.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az ajánlattevőnek ajánlata részeként, a megpályázott részek számától függetlenül ajánlatonként egyösszegű ajánlati biztosítékot kell benyújtania, amelynek összege 100 000 HUF, azaz Százezer forint. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § alapján teljesítendő, átutalás esetén az ajánlatkérő OTP Banknál vezetett 11737007-16718036 számú pénzintézeti számlájára teljesítendő, úgy, hogy a közlemény rovatban a következő szöveg kerüljön bejegyzésre: " Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium ajánlati biztosíték". Az ajánlati biztosíték teljesíthető a megadott értékű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával is. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlattételi határidővel. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradni az ajánlati kötöttség időtartama alatt.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
2. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakra.
3. Bármely gazdasági szereplő, aki a jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 45.§ -ban foglaltak alapján, figyelemmel a 122.§ (5) bekezdésére írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől.
4. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte (Kbt. 124.§ (4)).
5. A hiánypótlás a Kbt. 67. § szerint biztosított.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontjai, valamint a Kbt. 60.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozatát, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e.
7. Az ajánlatokat írásban, zárt csomagolásban, 1 (egy) eredeti és 2 (kettő) másolati példányban kéri benyújtani az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnek, jelen felhívás "A" mellékletében megadott címére közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejáratát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes érkezéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A külső csomagoláson fel kell tüntetni a következő szöveget: "Győr Kazinczy F. Gimnázium és Kollégium élelmiszer nyersanyag beszerzése. Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig. Közbeszerzési Csoport részére”.
9. Az ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az Ajánlattevő, 8lletőleg a Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerinti szervezet/személy esetében az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, csatolni kell a meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
9. Ajánlattevőknek be kell nyújtani egy nyilatkozatot, melyben kijelenti, hogy az ajánlatában megnevezett pénzügyi intézményeken túl, más pénzügyi intézménynél nem vezet bankszámlát.
10. Az ajánlathoz a Kbt. 60. § (6) alapján Felolvasólapot kell csatolni, amely tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, és az ajánlati árat. A Felolvasólapot az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza..
11. A szerződéstervezetet az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
12. Az eljárás eredményéről Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (2) alapján értesíti az ajánlattevőket.
13. A szerződéskötés időpontja tekintetében a Kbt. 124.§ (5) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
14. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 77.§ (2) bekezdése szerinti összegezésben tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 65.§ (1) bekezdése alapján az ajánlati kötöttség fennállása alatt. Ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 124.§ (1), (2), (4) (5) és (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel köti meg, legkorábban az írásbeli összegezés megküldése napját követő tizenegyedik napon.
15. A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ajánlatkérő a Korm. rendelet 14.§ (5) bekezdése és a 17.§ (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is –, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást elfogadja a Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésében és a 15. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett, azonban az Ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.
16. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
17. Az ajánlatok összeállításának, benyújtásának költsége az ajánlattevőt terheli.
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/05/31 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Postai cím: Városház tér 1.
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9021
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Csapó Krisztina
Telefon: 06/96/500-120
E-mail: csapo.krisztina@gyor-ph.hu
Fax: 0696/500-189
Internetcím (URL): www.gyor.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Postai cím: Városház tér 1.
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9021
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Csapó Krisztina
Telefon: 06/96/500-120
E-mail: csapo.krisztina@gyor-ph.hu
Fax: 0696/500-189
Internetcím (URL): www.gyor.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Postai cím: Városház tér 1.
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9021
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Csapó Krisztina
Telefon: 06/96/500-120
E-mail: csapo.krisztina@gyor-ph.hu
Fax: 0696/500-189
Internetcím (URL): www.gyor.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: GYORSFAGYASZTOTT TERMÉKEK
1) Rövid meghatározás:
GYORSFAGYASZTOTT TERMÉKEK
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6
További tárgyak:
3) Mennyiség
8.310 kg
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2012/08/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/06/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: TEJ, TEJTERMÉKEK
1) Rövid meghatározás:
TEJ, TEJTERMÉKEK
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6
További tárgyak:
3) Mennyiség
2.100 kg, 6.330 liter, 20.600 db
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2012/08/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/06/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 3 Elnevezés: KENYÉR, FRISS PÉKSÜTEMÉNYEK
1) Rövid meghatározás:
KENYÉR, FRISS PÉKSÜTEMÉNYEK
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6
További tárgyak:
3) Mennyiség
4.000 kg, 41.000 db
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2012/08/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/06/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 4 Elnevezés: DARABOLT MARHAHÚS ÉS SERTÉSHÚSRÉSZ:
1) Rövid meghatározás:
DARABOLT MARHAHÚS ÉS SERTÉSHÚSRÉSZ:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6
További tárgyak:
3) Mennyiség
9.100 kg
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2012/08/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/06/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 5 Elnevezés: TÖLTÖTT HÚSTERMÉKEK (HENTESÁRU):
1) Rövid meghatározás:
TÖLTÖTT HÚSTERMÉKEK (HENTESÁRU):
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6
További tárgyak:
3) Mennyiség
5.290 kg
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2012/08/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/06/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 6 Elnevezés: ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS DIÓFÉLÉK
1) Rövid meghatározás:
ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS DIÓFÉLÉK
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6
További tárgyak:
3) Mennyiség
29.390 kg, 900 db
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2012/08/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/06/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 7 Elnevezés: TOJÁS
1) Rövid meghatározás:
TOJÁS
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6
További tárgyak:
3) Mennyiség
35.000 db
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2012/08/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/06/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 8 Elnevezés: FRISS, DARABOLT BAROMFI
1) Rövid meghatározás:
FRISS, DARABOLT BAROMFI
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6
További tárgyak:
3) Mennyiség
3650 kg
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2012/08/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/06/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 9 Elnevezés: SZÁRAZÁRUK, BEFŐTTEK
1) Rövid meghatározás:
SZÁRAZÁRUK, BEFŐTTEK
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6
További tárgyak:
3) Mennyiség
10.796 kg, 2.660 liter, 24.632 db
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2012/08/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/06/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 10 Elnevezés: CUKRÁSZATI TERMÉKEK
1) Rövid meghatározás:
CUKRÁSZATI TERMÉKEK
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6
További tárgyak:
3) Mennyiség
17.900 db, 100 kg
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2012/08/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/06/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

 Vissza 

Közbeszerzési Hatóság
Cím: 1026 Budapest Riadó utca 5.
E-mail: kapcsolat@kt.hu