Kulturális élet

Könyvtár

Oktatási Hivatal Bázisintézménye PDF Nyomtatás E-mail


Iskolánk 2017 januárjában adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese apályamunkák közül a Kazinczy Ferenc Gimnázium érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

Kapcsolattartó:

Németh Tibor intézményvezető

06-30-9897751

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

 

A megosztani kívánt nevelési-oktatási modell


a)      A Jó gyakorlat, saját innováció megnevezése, célcsoportja

  • Kazinczy-verseny Kárpát-medencei döntőjének szervezése középiskolások részére és a hozzá kapcsolódó felkészítés gyakorlata közép- és általános iskolai magyartanárok részére
  • Öveges fizikaverseny szervezése az általános iskoláskorú tanulók részére és a hozzá kapcsolódó felkészítés gyakorlatának bemutatása általános iskolai fizikatanárok részére
  • Anyanyelvi tehetségfejlesztő tábor szervezése, anyanyelvi kompetenciafejlesztés középiskolások részére
  • Z. Szabó László regionális versmondó verseny és a hozzá kapcsolódó tehetségfejlesztő munka középiskolások részére
  • Az újgenerációs matematika tankönyvek próbatanítása és véleményezése középiskolai matematikatanárok részre
  • Geogebra szoftver alkalmazása, oktatási segédanyagok készítése és továbbképzés szervezése középiskolai matematikatanárok számára
  • az igazgatói munkaközösség működtetése, az igazgató kollégák informálása
  • könyvtári információfeldolgozáshoz kompetenciafejlesztő tanulási program megosztása középiskolások számára, valamint a Szirén integrált könyvtári rendszer újításainak bemutatására szakmai napok keretében könyvtáros kollégák részére

 

b)      Indoklása – elérni kívánt célok, részcélok

Az megosztani kívánt saját gyakorlat első négy pontja versenyszervezés és a versenyekhez társuló tehetséggondozó szakmai munka, melyben iskolánknak nagy hagyományai vannak. Intézményünk ugyan alapítása óta humán jellegű gimnázium, de a nyolc évfolyamos gimnázium 1992-es bevezetése után a reáltárgyak jelentősége erőteljesen megnőtt, így nyugodtan mondhatjuk, hogy képzés szempontjából iskolánk kiegyensúlyozott képet mutat.

Célunk, hogy más intézményeknek és érdeklődő szaktanároknak átadhassuk a versenyszervezésben szerzett hatalmas tapasztalatainkat, melyet több mint fél évszázada folyamatosan szerzünk a magyarországi legrégebbi középiskolás verseny és a többi verseny és anyanyelvi tábor szervezésével, valamint, hogy megosszuk a versenyekre való felkészítés során szerzett felkészítő, tehetséggondozó munkánk módszertanát.

További célunk, hogy a matematika tantárgyból az újgenerációs, kompetencia alapú tankönyvet használó kollégáknak hathatós segítséget tudjunk, hiszen iskolánk folyik egy ezzel kapcsolatos kutatás-fejlesztési program. Szintén célunk, hogy megosszuk a geogebra szoftver alkalmazási lehetőségeit más kollégákkal, hogy képesség váljanak saját oktatási módszertani anyag kidolgozására is. Szeretnénk az újjászervezett igazgatói munkaközösségben hatékony együttműködést és információáramlást kialakítani az igazgatókollégákkal. A digitális kompetenciafejlesztés részeként az információfeldolgozás képességének kialakítása és a könyvtáros tanárok együttműködésének szorosabbá tétele.

 

c)      Fejleszthető kompetenciák bemutatása

A megosztani kívánt gyakorlatokhoz társuló kompetenciafejlesztési lehetőségek szinte végtelenek.

Az anyanyelvi tehetséggondozó munkánk során fejlesztjük a tanulók kommunikációs és beszédkészségét, a nyilvános megszólaláshoz szükséges alapkompetenciákat, a szövegértési, -elemzési, írásbeli kifejezőkészséget. A tehetségfejlesztő         anyanyelvi táborban a résztvevők szóbeli és írásbeli kommunikációs készségek erősítése, a nyelv- és magatartáskultúra összefüggéseinek tudatosítása, a középiskolás anyanyelvi versenyekre való felkészítés és az önreflexió a fő cél. A természettudományos tehetséggondozó munkánk során kialakítjuk és formáljuk a tanulók attitűdjét, fejlesztjük természettudományos kompetenciáját, problémamegoldó   készségét, logikus gondolkodását. A tervezéstől a végrehajtásig tartó komplett     programok során az azonosítás, elemzés, értékelés, kockázatelemzés mellett az együttműködési, szociális készség is fejleszthető.

 

d)      Alkalmazott pedagógiai eljárások

Szervezői, rendezői, tehetséggondozói munkánk során változatos pedagógiai eljárásokat alkalmazunk. Az innovatív pedagógiai jegyében főként a konstruktív pedagógiai szemléletet igyekszünk alkalmazni, mind tanórán, mind a tehetséggondozó foglalkozásokon. Különböző módon támogatjuk az egyéni tanulást, az egyéni tanulás kooperatív formáját, prezentációk készítésére, önálló kutatásra ösztönözzük őket. Mindezekkel igyekszünk tanulóinkban kialakítani az önálló, kritikai gondolkodást. Természetesen nem nélkülözhetjük tehetséggondozó munkánk során a hagyományos pedagógiai eljárásokat, azok közül főként a magyarázat, az előadás, is szerepelnek módszertani eszköztárunkban.

 

e)      A Jó gyakorlat, saját innováció lényegre törő tartalmi összefoglalása, újszerűségének indoklása

Programjaink jól kidolgozottak, a versenyszervezés több mint fél évszázados múltra tekint vissza, ennek metodikáját, innovatív jellegét sokféle kiadványban már összefoglaltuk. Ezeket a kiadványokat az érdeklődők rendelkezésére tudjuk bocsátani, s ezekből betekintést nyerhetnek az intézményben folyó több évtizedes fejlesztő munkáról. A versenyszervezésünk lényegi eleme, hogy hogyan lehet többnapos, jól szervezett, esetenként több száz fős rendezvényeket úgy megszervezni, hogy annak szakmai jellegén túl közösségformáló ereje is legyen, és a határon innen és határon túlról érkező versenyzők és vendégek számára biztosítsa a nemzeti összetartozás élményét, elmélyítse a résztvevők nemzeti identitását is.

Az egyéb szakmai jellegű tudásmegosztó programjaink mestertanári programok részét is képezik, céljaikban és részcéljaikban is jól dokumentáltak, esetenként publikációk, országos szakmai szervezetek számára készített összefoglalókat, bemutatókat tartalmaznak. Ezek a korszerű szakmai jellegű tudásmegosztó programok felelnek korunk oktatási kihívásaira.

f)        Tárgyi és humánerőforrás feltételei

Mindegyik programunkhoz rendelkezésre áll a megfelelő tárgyi és humánerőforrás. A versenyszervezést több országos díjjal is elismert kolléga végzi az egész nevelőtestület bevonásával, kiterjedt kapcsolatrendszert működtetünk, melynek része az ország számos szakmai egyesületével folytatott szoros együttműködés, szakmai párbeszéd.

A tudásmegosztásban résztvevő kollégák is folyamatosan jelen vannak országos szakmai konferenciákon, esetenként előadóként, szakmai egyesületek tagjai. A jelzett programokban résztvevő kollégák szakmailag kiválóak, mestertanárok, elkötelezettek az újító tevékenységek mellett.

Az intézmény tárgyi felszereltsége megfelelő, a többségében digitális táblával ellátott tantermeink mellett szaktantermek is rendelkezésünkre állnak, 5 számítógépes termünk van, a digitális eszközellátottságunk átlagon felüli.

Úgy gondoljuk, hogy a jó gyakorlatok megosztásához mind a személyi, mind a tárgyi feltételek rendelkezésünkre állnak.

 

g)      Eredmények nyomon követésének lehetőségei, fenntartását szolgáló lépések

A szervezői-rendezői munkánk eredményeinek azonnali visszajelzését kapjuk a résztvevőktől, a versenyzőktől, a meghívott vendégektől, a verseny szakmai hátterét biztosító tudós nyelvészektől, rádiósoktól, a zsűriben tevékenykedő szakemberektől mind szóban, mind írásban.

Tehetségfejlesztő munkánk eredményét a kiváló versenyeredmények jelzik, illetve a később az egyetemi kutatómunkákba bekapcsolódott tanulók nagy száma. A kollégáknak szervezett továbbképzési, tudásmegosztó programok után az elégedettségmérési kérdőívek adnak visszajelzést munkánk hatékonyságáról.

Mindezen visszajelzések alapján képesek vagyunk az eredmények követésére, a programok visszajelzései alapján el tudjuk végezni a szükséges korrekciót, így biztosítani tudjuk a programok fenntarthatóságát is.

 

h)       Az adaptálás folyamatának bemutatása

Intézményi programjaink más intézményekbe történő adaptálási lehetőségét csak a jó gyakorlatot átvenni kívánó intézmény lehetőségeinek, céljainak megismerése után tudjuk kidolgozni. Természetesen alkalmazni tudunk egy általános sémát, mely minden esetben ugyanaz: igényfelmérés, jó gyakorlat bemutatása, a jó gyakorlat adaptálhatóságának mérlegelése, a program bevezetésének lépései, nyomon követésének lehetőségei és fenntarthatóságának biztosítása.

Az adaptálási folyamat színtere lehet az intézményünkben folytatott hospitálás, ahol be tudjuk mutatni az érdeklődőknek a jó gyakorlatot. Műhelymunkát tudunk nekik tartani az adaptálás folyamatáról, illetve, amennyiben igénylik és erre szükség van, a helyszínen is tudunk segítséget adni az adaptáláshoz.

 

i)        Alkalmazásának lehetőségei a mindennapi gyakorlatban

A fent említett programok mindegyike jól megalapozottan fejleszti a tanulói  kulcskompetenciákat, melyek megléte nélkülözhetetlen a további életükben, így ezen a téren programjaink mindennapi gyakorlattá válnak. A kollégák számára adaptálásra felkínált programok is alkalmazhatók a mindennapi tanítási gyakorlatban.